Selective Staphylococcus lugdunensis(SSL) medium:  อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับคัดเลือกS.lugdunensis

Selective Staphylococcus lugdunensis(SSL) medium: อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับคัดเลือกS.lugdunensis

การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างแผลหรือหนองของผู้ป่วย เชื้อก่อโรคที่ได้ส่วนใหญ่คือ Staphylococcus aureus แต่เชื้อ Staphylococci อื่นๆที่ไม่สร้างเอนไซม์ coagulase (Coagulase negative Staphylococci: CoNS)ก็มีรายงานการก่อโรค รวมถึง Staphylococcus lugdunensis แต่อัตราการรายงานพบเชื้อในตัวอย่างแผลหรือหนองยังน้อยกว่า S.aureus อาจเป็นเพราะในตัวอย่างมักจะมีเชื้อหลายชนิดปนกันอยู่จริงแยกเชื้อได้ยาก และเชื้อเป็น CoNS จึงแยกออกจากเชื้อ CoNS อื่นที่เป็น normal flora ได้ยาก อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้คัดเลือก S.lugdunensis จึงน่าจะมีประโยชน์ในส่วนนี้